Guild: Bachata Kings

The guild has been created!

Rank Name Level Vocation Status
EZZZZZZZ Goinginsied 36 Royal Paladin Offline
EZZZZZZZZZZZZZZZZZ Goinginside 31 Royal Paladin Offline

Invited Characters

Name Level and Vocation
Rp One 31, Royal Paladin
Rp Kyle 31, Royal Paladin
Goingoutside 31, Royal Paladin
Goinginsidee 31, Royal Paladin
Goinginsiderin 32, Royal Paladin
Goingside 36, Royal Paladin
Goingoutsiide 31, Royal Paladin